AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
     1-) İlimiz Ortaköy İlçesi Bozkır Köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve özellikleri aşağıda 
belirtilen 207 Ada 6 Parsel sayılı 47.478,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 10.000,00 m2 sinin, 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale  Usulu) ile  üç yıllığına kiraya verilecektir.
       2-) İhale 25.04.2018 Çarşamba günü saat 11.00 da Aksaray İl Özel İdaresi  toplantı salonunda İl Encümeni     
tarafından yapılacaktır.
    3-) Kiraya verilecek taşınmazların bilgileri :
                 
S.NO İl İlçe/Köy Ada No Parsel No Cinsi Yüz Ölçümü (m2) Kiralanacak alan  İlk Yıl Kira Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL)
1. Aksaray Ortaköy Bozkır 207 6 Arsa 47.478,00 m2 10.000,00 m2 7,500.00 ₺ 225.00 ₺
    4-) İhaleye katılabilmek için;
    A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b) Kanuni ikametgah belgesi. (2018 tarihli)
c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
    B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sürkileri.
    C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;
a) Geçici teminatı yatırmış olması. Geçici teminat muhammen bedelin % 3'ü oranındadır.
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter  
tasdikli imza sirküsü.
    D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;
a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen
belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca ihale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri 
gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
c) Geçici teminatı yatırmış olması. Geçici teminat muhammen bedelin % 3'ü oranındadır.
   5-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Aksaray İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde
görülebilir.
   6-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden
100,00 TL (Yüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur.
  7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (İhale Komisyonu Başkanlığına) verilecektir.
  8-) İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  9-) İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler kabul edilmez.
İlan olunur.