İLAN
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
  1-) İlimiz Merkez İlçesi Yuva Köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 22 
(Yirmi iki) adet taşınmazın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale)  ile  satışı yapılacaktır.
  2-) İhale 06.11.2018 Salı günü saat 9.30 da Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. Sı-
radan başlayarak yapılacaktır.              
  3-) Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıdadır.
  4-) İhaleye katılabilmek için;
      A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
  a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b) Kanuni ikametgah belgesi. (2018 tarihli)
  c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
     B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
  a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
  b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
  c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile
tüzel kişiliğin noter tastikli imza sürkileri.            
     C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;
  a) Geçici teminatı yatırmış olması. Geçici teminat muhammen bedelin % 3'ü oranındadır.
  b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza sirküsü.                    
     D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;
  a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri 
  5-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden 
100,00 (Yüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur.  
  6-) İhale üzerinde kalan istekli bedelini peşin olarak ödeyecek olup taksit yapılmayacaktır.  
  7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (ihale Komisyonu Başkanlığına) verecektir.
  8-) İhale Komisyonu  gerekçesini gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
  9-) İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler kabul edilmez. 
  İlan olunur.
   Satış (ihale) bedeli ve geçici teminat Aksaray Vakıflar Bankasındaki, Aksaray İl Özel İdaresi hesabına (IBAN NO:TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) yatırılacaktır. Geçici teminat ve şartname bedelleri ayrı ayrı yatırılacaktır.
 
06/11/2018  TARİHİNDE SATILACAK OLAN YUVA KÖYÜ ARSALARI
Satış Sırası İhale Tarihi S.NO Ada No Parsel No M2 Niteliği Hisse Oranı Özel İdare Hisse Miktarı M2 Fiyatı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli
1 6.11.2018 1 136 1 1.924,31 Arsa TAM 1.924,31 32,143 ₺ 61.852,82 ₺ 1.855,58 ₺
2 6.11.2018 2 138 1 357,60 Arsa TAM 357,60 32,143 ₺ 11.494,29 ₺ 344,83 ₺
3 6.11.2018 3 139 1 271,30 Arsa TAM 271,30 32,143 ₺ 8.720,36 ₺ 261,61 ₺
4 6.11.2018 4 141 1 1.204,41 Arsa TAM 1.204,41 32,143 ₺ 38.713,18 ₺ 1.161,40 ₺
5 6.11.2018 5 141 2 1.088,98 Arsa TAM 1.088,98 32,143 ₺ 35.002,93 ₺ 1.050,09 ₺
6 6.11.2018 6 143 5 1.802,44 Arsa 41896 / 347707 217,18 31,857 ₺ 6.918,73 ₺ 207,56 ₺
7 6.11.2018 7 143 6 1.674,63 Arsa TAM 1.674,63 32,143 ₺ 53.827,39 ₺ 1.614,82 ₺
8 6.11.2018 8 144 4 585,39 Arsa TAM 585,39 32,143 ₺ 18.816,11 ₺ 564,48 ₺
9 6.11.2018 9 144 6 1.265,84 Arsa TAM 1.265,84 32,143 ₺ 40.687,71 ₺ 1.220,63 ₺
10 6.11.2018 10 145 1 186,78 Arsa TAM 186,78 32,143 ₺ 6.003,64 ₺ 180,11 ₺
11 6.11.2018 11 147 1 487,16 Arsa TAM 487,16 32,143 ₺ 15.658,71 ₺ 469,76 ₺
12 6.11.2018 12 147 2 1.898,91 Arsa TAM 1.898,91 32,143 ₺ 61.036,39 ₺ 1.831,09 ₺
13 6.11.2018 13 149 1 1.070,08 Arsa TAM 1.070,08 32,143 ₺ 34.395,43 ₺ 1.031,86 ₺
14 6.11.2018 14 149 2 1.077,01 Arsa TAM 1.077,01 32,143 ₺ 34.618,18 ₺ 1.038,55 ₺
15 6.11.2018 15 149 3 1.086,10 Arsa TAM 1.086,10 32,143 ₺ 34.910,36 ₺ 1.047,31 ₺
16 6.11.2018 16 150 1 2.661,18 Arsa TAM 2.661,18 32,143 ₺ 85.537,93 ₺ 2.566,14 ₺
17 6.11.2018 17 151 2 911,43 Arsa 5927/91143 59,27 31,857 ₺ 1.888,17 ₺ 56,65 ₺
18 6.11.2018 18 240 2 2.086,35 Arsa TAM 2.086,35 32,143 ₺ 67.061,25 ₺ 2.011,84 ₺
19 6.11.2018 19 241 1 300,80 Arsa TAM 300,80 32,143 ₺ 9.668,57 ₺ 290,06 ₺
20 6.11.2018 20 242 5 1.801,00 Arsa TAM 1.801,00 32,143 ₺ 57.889,29 ₺ 1.736,68 ₺
21 6.11.2018 21 250 15 459,38 Arsa TAM 459,38 32,143 ₺ 14.765,79 ₺ 442,97 ₺
22 6.11.2018 22 250 23 1.259,93 Arsa TAM 1.259,93 32,143 ₺ 40.497,75 ₺ 1.214,93 ₺