İLAN
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
  1-) İlimiz Merkez Gülağaç İlçesi Akmezar Köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve özellikleri aşağıda belirti-
len 42 (Kırk iki) adet taşınmazın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale)  ile  satışı yapılacaktır.
  2-) İhale 13.11.2018 Salı günü saat 9.30 da Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. Sıra-
dan başlayarak yapılacaktır.              
  3-) Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıdadır.
  4-) İhaleye katılabilmek için;
      A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
  a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b) Kanuni ikametgah belgesi. (2018 tarihli)
  c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
     B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
  a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
  b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
  c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile
tüzel kişiliğin noter tastikli imza sürkileri.            
     C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;
  a) Geçici teminatı yatırmış olması. Geçici teminat muhammen bedelin % 3'ü oranındadır.
  b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza sirküsü.                    
     D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;
  a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri 
  5-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden 
100,00 (Yüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur.  
  6-) İhale üzerinde kalan istekli bedelini peşin olarak ödeyecek olup taksit yapılmayacaktır.  
  7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (ihale Komisyonu Başkanlığına) verecektir.
  8-) İhale Komisyonu  gerekçesini gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
  9-) İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler kabul edilmez. 
  İlan olunur.
   Satış (ihale) bedeli ve geçici teminat Aksaray Vakıflar Bankasındaki, Aksaray İl Özel İdaresi hesabına (IBAN NO:TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) yatırılacaktır. Geçici teminat ve şartname bedelleri ayrı ayrı yatırılacaktır.
 
 
   13/11/2018  TARİHİNDE SATILACAK OLAN GÜLAĞAÇ/AKMEZAR KÖYÜ ARSALARI
Satış Sırası İhale Tarihi S.NO Ada No Parsel No M2 Niteliği Hisse Oranı Özel İdare Hisse Miktarı M2 Fiyatı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli
1 13.11.2018 1 139 3 1.155,79 Arsa TAM 1.155,79 8,863 ₺ 10.243,19 ₺ 307,30 ₺
2 13.11.2018 2 139 4 1.155,14 Arsa TAM 1.155,14 8,863 ₺ 10.237,43 ₺ 307,12 ₺
3 13.11.2018 3 139 5 1.140,89 Arsa TAM 1.140,89 8,863 ₺ 10.111,14 ₺ 303,33 ₺
4 13.11.2018 4 140 1 1.960,91 Arsa TAM 1.960,91 8,863 ₺ 17.378,56 ₺ 521,36 ₺
5 13.11.2018 5 140 2 1.348,44 Arsa TAM 1.348,44 8,863 ₺ 11.950,55 ₺ 358,52 ₺
6 13.11.2018 6 140 3 1.243,37 Arsa TAM 1.243,37 8,863 ₺ 11.019,37 ₺ 330,58 ₺
7 13.11.2018 7 140 4 1.502,96 Arsa TAM 1.502,96 8,863 ₺ 13.319,98 ₺ 399,60 ₺
8 13.11.2018 8 141 1 1.520,31 Arsa TAM 1.520,31 8,863 ₺ 13.473,75 ₺ 404,21 ₺
9 13.11.2018 9 141 2 1.084,45 Arsa TAM 1.084,45 8,863 ₺ 9.610,94 ₺ 288,33 ₺
10 13.11.2018 10 141 3 1.121,27 Arsa TAM 1.121,27 8,863 ₺ 9.937,26 ₺ 298,12 ₺
11 13.11.2018 11 142 1 1.191,72 Arsa TAM 1.191,72 8,863 ₺ 10.561,62 ₺ 316,85 ₺
12 13.11.2018 12 142 2 1.205,66 Arsa TAM 1.205,66 8,863 ₺ 10.685,16 ₺ 320,55 ₺
13 13.11.2018 13 142 3 1.207,62 Arsa TAM 1.207,62 8,863 ₺ 10.702,53 ₺ 321,08 ₺
14 13.11.2018 14 142 4 1.209,48 Arsa TAM 1.209,48 8,863 ₺ 10.719,02 ₺ 321,57 ₺
15 13.11.2018 15 175 1 988,12 Arsa TAM 988,12 8,863 ₺ 8.757,21 ₺ 262,72 ₺
16 13.11.2018 16 175 2 950,00 Arsa TAM 950,00 8,863 ₺ 8.419,38 ₺ 252,58 ₺
17 13.11.2018 17 175 3 949,94 Arsa TAM 949,94 8,863 ₺ 8.418,84 ₺ 252,57 ₺
18 13.11.2018 18 175 9 894,74 Arsa TAM 894,74 8,863 ₺ 7.929,63 ₺ 237,89 ₺
19 13.11.2018 19 175 10 827,11 Arsa TAM 827,11 8,863 ₺ 7.330,26 ₺ 219,91 ₺
20 13.11.2018 20 182 6 1.000,00 Arsa TAM 1.000,00 8,863 ₺ 8.862,50 ₺ 265,88 ₺
21 13.11.2018 21 182 7 1.000,00 Arsa TAM 1.000,00 8,863 ₺ 8.862,50 ₺ 265,88 ₺
22 13.11.2018 22 183 1 1.001,21 Arsa TAM 1.001,21 8,863 ₺ 8.873,22 ₺ 266,20 ₺
23 13.11.2018 23 183 2 1.125,80 Arsa TAM 1.125,80 8,863 ₺ 9.977,40 ₺ 299,32 ₺
24 13.11.2018 24 183 3 1.050,00 Arsa TAM 1.050,00 8,863 ₺ 9.305,63 ₺ 279,17 ₺
25 13.11.2018 25 183 4 1.050,00 Arsa TAM 1.050,00 8,863 ₺ 9.305,63 ₺ 279,17 ₺
26 13.11.2018 26 183 5 1.050,00 Arsa TAM 1.050,00 8,863 ₺ 9.305,63 ₺ 279,17 ₺
27 13.11.2018 27 183 6 1.000,43 Arsa TAM 1.000,43 8,863 ₺ 8.866,31 ₺ 265,99 ₺
28 13.11.2018 28 183 7 1.000,00 Arsa TAM 1.000,00 8,863 ₺ 8.862,50 ₺ 265,88 ₺
29 13.11.2018 29 183 8 944,00 Arsa TAM 944,00 8,863 ₺ 8.366,20 ₺ 250,99 ₺
30 13.11.2018 30 183 9 1.000,00 Arsa TAM 1.000,00 8,863 ₺ 8.862,50 ₺ 265,88 ₺
31 13.11.2018 31 184 1 1.203,62 Arsa TAM 1.203,62 8,863 ₺ 10.667,08 ₺ 320,01 ₺
32 13.11.2018 32 184 2 1.001,12 Arsa TAM 1.001,12 8,863 ₺ 8.872,43 ₺ 266,17 ₺
33 13.11.2018 33 184 3 838,16 Arsa TAM 838,16 8,863 ₺ 7.428,19 ₺ 222,85 ₺
34 13.11.2018 34 184 4 831,92 Arsa TAM 831,92 8,863 ₺ 7.372,89 ₺ 221,19 ₺
35 13.11.2018 35 184 5 825,68 Arsa TAM 825,68 8,863 ₺ 7.317,59 ₺ 219,53 ₺
36 13.11.2018 36 184 6 819,44 Arsa TAM 819,44 8,863 ₺ 7.262,29 ₺ 217,87 ₺
37 13.11.2018 37 184 7 813,21 Arsa TAM 813,21 8,863 ₺ 7.207,07 ₺ 216,21 ₺
38 13.11.2018 38 184 8 1.060,26 Arsa TAM 1.060,26 8,863 ₺ 9.396,55 ₺ 281,90 ₺
39 13.11.2018 39 185 1 1.775,26 Arsa TAM 1.775,26 8,863 ₺ 15.733,24 ₺ 472,00 ₺
40 13.11.2018 40 185 2 2.031,30 Arsa TAM 2.031,30 8,863 ₺ 18.002,40 ₺ 540,07 ₺
41 13.11.2018 41 185 3 2.017,69 Arsa TAM 2.017,69 8,863 ₺ 17.881,78 ₺ 536,45 ₺
42 13.11.2018 42 185 4 2.013,29 Arsa TAM 2.013,29 8,863 ₺ 17.842,78 ₺ 535,28 ₺